Grywa­li­zacja w biblio­tece

Grywa­li­zacja w biblio­tece

W dniach 6 i 7 listopada gości­liśmy w Biblio­tece uczniów bydgo­skich szkół na zajęciach Grywa­li­zacji. Rozwią­zując łamigłówki uczniowie rozwijali umiejęt­ność logicz­nego myślenia, wyobraźnię przestrzenną, pamięć i spostrze­gaw­czość. Wszystkim towarzy­szyło dużo emocji: chęć sprostania posta­wionym przed nimi zadaniom oraz radość z odnie­sio­nych sukcesów. Dzięku­jemy Wam za aktywny udział w zajęciach. Mamy nadzieję, że była to dla was także dobra zabawa.

Ewa Bielska