Grywa­li­za­cja w biblio­tece

Grywa­li­za­cja w biblio­tece

W dniach 6 i 7 listo­pada gości­li­śmy w Biblio­tece uczniów bydgo­skich szkół na zajęciach Grywa­li­za­cji. Rozwią­zu­jąc łamigłówki ucznio­wie rozwi­jali umiejęt­ność logicz­nego myśle­nia, wyobraź­nię przestrzenną, pamięć i spostrze­gaw­czość. Wszyst­kim towarzy­szyło dużo emocji: chęć sprosta­nia posta­wio­nym przed nimi zadaniom oraz radość z odnie­sio­nych sukce­sów. Dzięku­jemy Wam za aktywny udział w zajęciach. Mamy nadzieję, że była to dla was także dobra zabawa.

Ewa Bielska

Print Friendly, PDF & Email