Gry logiczne w biblio­tece

Gry logiczne w biblio­tece

Gimna­zja­li­ści z Zespołu Szkół w Kotomie­rzu przyje­chali do biblio­teki na 3-godzinne zajęcia w grupach. Przygo­to­wane dla nich podchwy­tliwe i wciąga­jące zagadki logiczne o różnym stopniu trudno­ści uczą myśle­nia anali­tycz­nego i popraw­nego wniosko­wa­nia, ale przede wszyst­kim zapew­niają świetną zabawę. Rywali­za­cja wzmac­niała motywa­cję do rozwią­zy­wa­nia zadań logicz­nych i matema­tycz­nych. Ucznio­wie ćwiczyli koncen­tra­cję, wyobraź­nię przestrzenną, spostrze­gaw­czość i pamięć. Dalszy ciąg przeła­my­wa­nia lekcyj­nej rutyny odbywał się w escape roomie, w którym miłośnicy główko­wa­nia mogli wykazać się spraw­no­ścią intelektu, sprytem, kojarze­niem faktów i kreatyw­nym myśle­niem.

Print Friendly, PDF & Email