Gry języ­kowe

Gry języ­kowe

Wczoraj w czy­telni odbyło się spo­tkanie sieci nauczy­cieli języka nie­miec­kiego szkół pod­sta­wo­wych koor­dy­no­wanej przez nauczy­ciela kon­sul­tanta z KPCEN Kata­rzynę Karską-Rasmus. Tym razem tematem spo­tkania było wyko­rzy­stanie gier języ­ko­wych plan­szo­wych i nie tylko w nauczaniu języka nie­miec­kiego, znaj­du­ją­cych się w zbio­rach Medio­teki Insty­tutu Goethego. Zaini­cjo­wany został w ten sposób pomysł lekcji orga­ni­zo­wa­nych przez cały ostatni miesiąc roku szkol­nego w Czy­telni PBW: “Graj i ucz się języka nie­miec­kiego”. Zapra­szamy ser­decznie nauczy­cieli z klasami. Bliż­szych infor­macji udzie­lają pra­cow­nicy Czy­telni pod numerem 52 341 30 74 w.18 i mailem: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz
Alina Mel­nicka-Zygmunt