Graj i ucz się języka nie­miec­kiego

Graj i ucz się języka nie­miec­kiego

Czy­telnię Główną PBW odwie­dzili gim­na­zja­liści z Zespołu Szkół w Łochowie. Uczniowie pod czujnym okiem nauczy­ciela grając w gry plan­szowe utrwa­lali wcze­śniej poznane słow­nictwo z języka nie­miec­kiego. Mło­dzież została podzie­lona na 5 grup, każda miała inną grę oraz zestaw słow­ników do pomocy. Wszyscy zagrali w 5 gier prze­miesz­czając się od stolika do stolika. Takie zajęcia na pewno sta­no­wiły atrak­cyjną formę przy­swa­jania i utrwa­lania języka nie­miec­kiego.

Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz
Alina Mel­nicka-Zygmunt