Głośne czyta­nie

Głośne czyta­nie

Ogólno­pol­ski Dzień Głośnego Czyta­nia obcho­dzony jest 29 września. Inicja­tywa promo­cji czytel­nic­twa w tym dniu została ogłoszona przez Polską Izbę Książki w 2001 roku.
Z tej okazji gości­li­śmy w Czytelni Biblio­teki osoby niewi­dome i słabo­wi­dzące zrzeszone w Polskim Związku Niewi­do­mych.
Pracow­nicy Biblio­teki czytali wybrane fragmenty książek, które miały swoje odpowied­niki w postaci audio­bo­oków.
Zapre­zen­to­wano m.in. Szmarag­dową tablicę Carla Montero, Paragraf 22 Josepha Hellera, Moją wielką grecką przygodę Johna Mole’a, Botanikę duszy Eliza­beth Gilbert oraz Włoskie buty Henninga Mankella.
W miłej atmos­fe­rze przy kawie i ciastku nasi goście wysłu­chali fragmen­tów książek. Mamy nadzieję, że goście zostali zachę­ceni do sięgnię­cia po książki mówione i skorzy­stają z bogatych zbiorów Biblio­teki.

Print Friendly, PDF & Email