Gimna­zja­li­ści w biblio­tece

Gimna­zja­li­ści w biblio­tece

Ucznio­wie z Gimna­zjum nr 3 w Bydgosz­czy uczest­ni­czyli w zajęciach poświę­conych nauczy­cielom, którzy zginęli w maso­wych egze­ku­cjach i w obozach zagłady podczas oku­pacji hitle­row­skiej.
Po zmierze­niu się z trudnym histo­rycz­nym tematem gimna­zja­li­ści zostali zamknięci w escape roomie. Podjęli tam wyzwa­nie znale­zie­nia kodów potrzeb­nych do uwolnie­nia się. Zadania matema­tyczne i logiczne nie były łatwe, ale dzięki małym podpo­wie­dziom ucznio­wie zdołali otworzyć kilka kłódek szyfro­wych i odkry­wali kolejne zagadki. Na koniec odgadli cztero­cy­frowy kod do sejfu. Zamknięty tam klucz pasował do drzwi wejścio­wych…

Print Friendly, PDF & Email