Gala wręcze­nia nagród

Gala wręcze­nia nagród

Uroczy­sta gala wręcze­nia nagród laure­atom wojewódz­kiego konkursu plastycz­nego pt. „Święta z dziad­kiem do Orzechów E.T.A. Hoffmanna“ odbyła się w siedzi­bie biblio­teki. W klimat spotka­nia wprowa­dziła przyby­łych gości opowieść pt. „Krótka histo­ria dziad­ków do orzechów”, którą przygo­to­wała Ewa Bielska – pracow­nik Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy. Następ­nie człon­ko­wie komisji konkur­so­wej wręczyli laure­atom i wszyst­kim uczest­ni­kom konkursu nagrody i dyplomy. Po tej części nastą­pił świąteczny występ artystyczny pana Mateusza Ligęzy przy akompa­nia­men­cie gitary.
Wszyst­kim nagro­dzo­nym serdecz­nie GRATU­LU­JEMY!!!

Print Friendly, PDF & Email