Eduka­cja w biblio­tece

Eduka­cja w biblio­tece

Szósta klasa ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 w Bydgosz­czy przybyła do biblio­teki na 3-godzinny cykl zajęć w grupach. Ucznio­wie brali udział w lekcjach o warto­ściach na podsta­wie litera­tury pięknej „To, co konieczne – to, co zbyteczne“ oraz „Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych“. Później ćwiczyli kompe­ten­cje matema­tyczne na zajęciach pn. Grywa­li­za­cja. Dużo emocji wywoły­wały również zmaga­nia z zagad­kami logiczno-matema­tycz­nymi w escape roomie.

Print Friendly, PDF & Email