Eduka­cja czytel­ni­cza

Eduka­cja czytel­ni­cza

Do zadań publicz­nej biblio­teki pedago­gicz­nej należy m.in.: inspi­ro­wa­nie i promo­wa­nie eduka­cji czytel­ni­czej i medial­nej oraz wspie­ra­nie nauczy­cieli w reali­za­cji zajęć dydak­tycz­nych, a co za tym idzie biblio­teka może organi­zo­wać i prowa­dzić działal­ność eduka­cyjną, a w szcze­gól­no­ści otwarte zajęcia eduka­cyjne, lekcje biblio­teczne.

W Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy reali­zo­wane są lekcje biblio­teczne z zakresu eduka­cji czytel­ni­czej dla wszyst­kich pozio­mów naucza­nia.
Zajęcia organi­zo­wane są po wcześniej­szym ustale­niu terminu i tematu.

NAJCZĘ­ŚCIEJ REALI­ZO­WANE TEMATY :

  • Droga czytel­nika w biblio­tece;
  • Warsz­tat infor­ma­cyjny PBW w Bydgosz­czy;
  • Histo­ria książki;
  • Zasady tworze­nia opisu biblio­gra­ficz­nego i biblio­gra­fii załącz­ni­ko­wej;
  • Jak powstaje książka.

Kontakt:
WYDZIAŁ INFOR­MA­CJIWSPOMA­GA­NIA PLACÓ­WEK OŚWIA­TO­WYCH
Tel. 52–341-30–74 wew. 16