Edu­kacja czytelnicza

Edu­kacja czytelnicza

Do zadań publicznej biblio­teki peda­go­gicznej należy m.in. : inspi­ro­wanie i pro­mo­wanie edu­kacji czy­tel­ni­czej i medialnej oraz wspie­ranie nauczy­cieli w reali­zacji zajęć dydak­tycz­nych, a co za tym idzie biblio­teka może orga­ni­zować i pro­wa­dzić dzia­łal­ność edu­ka­cyjną a w szcze­gól­ności otwarte zajęcia edu­ka­cyjne, lekcje biblioteczne.

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy reali­zo­wane są lekcje biblio­teczne z zakresu edu­kacji czy­tel­ni­czej dla wszyst­kich poziomów nauczania.
Lekcje orga­ni­zo­wane są po wcze­śniej­szym usta­leniu terminu i tematu.

NAJ­CZĘ­ŚCIEJ REALI­ZO­WANE TEMATY :

  • Droga czy­tel­nika w bibliotece.
  • Warsztat infor­ma­cyjny PBW w Bydgoszczy.
  • Historia książki.
  • Zasady two­rzenia opisu biblio­gra­ficz­nego i biblio­grafii załącznikowej.

Kontakt:
WYDZIAŁ INFOR­MACJIWSPO­MA­GANIA PLA­CÓWEK OŚWIATOWYCH
Tel. 52–341-30–74

Print Friendly, PDF & Email