Eduka­cja czytel­ni­cza

Eduka­cja czytel­ni­cza

W dniach 24–25 stycz­nia w 242. rocznicę urodzin E.T.A.Hoffmanna, w czytelni odbyły się zajęcia dla IVVI klasy SP nr 4 w Bydgosz­czy. Ucznio­wie zapoznali się z krótką histo­rią, zilustro­waną wystawą narzę­dzi do łupania orzechów. Następ­nie wysłu­chali wybra­nych rozdzia­łów baśni, by móc później rozwią­zać krzyżówkę. Biblio­te­ka­rze przybli­żyli im również postać jubilata oraz autora baletu, Piotra Czajkow­skiego. Na zakoń­cze­nie uczest­nicy spotka­nia obejrzeli opowieść animo­waną “Dziadek do orzechów” z piękną muzyką z baletu.

Ewa Bielska
Katarzyna Krukow­ska-Cyrano­wicz
Alina Melnicka-Zygmunt

 

 

Print Friendly, PDF & Email