Dzień Twórczo­ści i Aktyw­no­ści

Dzień Twórczo­ści i Aktyw­no­ści

W Wydziale Infor­ma­cji i Wspoma­ga­nia Placó­wek Oświa­to­wych odbyło się niezwy­kłe spotka­nie pracow­ni­ków biblio­teki. Nauczy­ciele i pracow­nicy admini­stra­cji przygo­to­wali prezen­ta­cję swoich hobby oraz pasji twórczych i sporto­wych. Niedawno miniony Dzień Nauczy­ciela stał się okazją do zorga­ni­zo­wa­nia małego werni­sażu i wzajem­nego dziele­nia się efektami własnej kreatyw­no­ści i aktyw­no­ści. Jak się okazało, pracow­nicy biblio­teki nie próżnują i po pracy – podzi­wia­li­śmy prace plastyczne w technice découpage, origami, akwarele, rękodzieło wykonane za pomocą szydełka i drutów, filco­wa­nia, artystycz­nej obróbki papieru. Nie zabra­kło również smako­wi­tych kulina­riów. Niezwy­kłą atrak­cją była prezen­ta­cja trofeów sporto­wych naszej koleżanki – siatkarki. Było to wyjąt­kowo inspi­ru­jące i bardzo sympa­tyczne wydarze­nie, które, mamy nadzieję, stanie się trady­cją naszej biblio­teki. Być może spotkamy się znów za rok?

Print Friendly, PDF & Email