Dzień Twór­czości i Aktyw­ności

Dzień Twór­czości i Aktyw­ności

W Wydziale Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych odbyło się niezwykłe spotkanie pracow­ników biblio­teki. Nauczy­ciele i pracow­nicy admi­ni­stracji przy­go­to­wali prezen­tację swoich hobby oraz pasji twórczych i spor­to­wych. Niedawno miniony Dzień Nauczy­ciela stał się okazją do zorga­ni­zo­wania małego wernisażu i wzajem­nego dzielenia się efektami własnej kreatyw­ności i aktyw­ności. Jak się okazało, pracow­nicy biblio­teki nie próżnują i po pracy – podzi­wia­liśmy prace plastyczne w technice découpage, origami, akwarele, ręko­dzieło wykonane za pomocą szydełka i drutów, filco­wania, arty­stycznej obróbki papieru. Nie zabrakło również smako­wi­tych kuli­na­riów. Niezwykłą atrakcją była prezen­tacja trofeów spor­to­wych naszej koleżanki – siatkarki. Było to wyjątkowo inspi­ru­jące i bardzo sympa­tyczne wyda­rzenie, które, mamy nadzieję, stanie się tradycją naszej biblio­teki. Być może spotkamy się znów za rok?