Dzień Twórczości i Aktyw­ności

Dzień Twórczości i Aktyw­ności

W Wydziale Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych odbyło się niezwykłe spotkanie pracow­ników biblio­teki. Nauczy­ciele i pracow­nicy admini­stracji przygo­to­wali prezen­tację swoich hobby oraz pasji twórczych i sporto­wych. Niedawno miniony Dzień Nauczy­ciela stał się okazją do zorga­ni­zo­wania małego wernisażu i wzajem­nego dzielenia się efektami własnej kreatyw­ności i aktyw­ności. Jak się okazało, pracow­nicy biblio­teki nie próżnują i po pracy – podzi­wia­liśmy prace plastyczne w technice découpage, origami, akwarele, rękodzieło wykonane za pomocą szydełka i drutów, filco­wania, artystycznej obróbki papieru. Nie zabrakło również smako­wi­tych kulina­riów. Niezwykłą atrakcją była prezen­tacja trofeów sporto­wych naszej koleżanki – siatkarki. Było to wyjątkowo inspi­ru­jące i bardzo sympa­tyczne wydarzenie, które, mamy nadzieję, stanie się tradycją naszej biblio­teki. Być może spotkamy się znów za rok?