Dzień Pluszo­wego Misia

Dzień Pluszo­wego Misia

25 listo­pada na całym świecie obcho­dzimy Światowy Dzień Pluszo­wego Misia ustano­wiony w 2002 roku w setną rocznicę wypro­du­ko­wa­nia pierw­szej zabawki w kształ­cie misia. Pluszowe misie towarzy­szą nam już od 115 lat i  mają wielu sympa­ty­ków na całym świecie, zarówno wśród najmłod­szych, jak i dorosłych.
Z tej okazji w listo­pa­dzie gości­li­śmy w naszej Akade­mii dzieci z bydgo­skich przed­szkoli i szkół na zajęciach zatytu­ło­wa­nych „Misie w litera­tu­rze”. To wyjąt­kowe święto jest świetną okazją do pozna­nia i przypo­mnie­nia różnych znanych misiów, i tych książ­ko­wych i filmo­wych, polskich i zagra­nicz­nych, sławnych i mniej znanych. Także tych starszych, którymi zachwy­cali się nasi dziad­ko­wie, rodzice, jak  i tych najbar­dziej współ­cze­snych, bliskich sercom dzieci. Podob­nie jak na każdych zajęciach nie zabra­kło najważ­niej­szego elementu, czyli głośnego czyta­nia bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom – tym razem zapro­po­no­wa­li­śmy fragmenty „Przygód Misia Uszatka” Czesława Janczar­skiego, „Kubusia Puchatka” A. A. Milne oraz „Misia Padding­ton” Micha­ela Bonda. Następ­nie dzieci wykony­wały wspólny plakat lub laurki dla swoich misiów. Każdy uczest­nik na zakoń­cze­nie otrzy­mał drobny upomi­nek.

 

Print Friendly, PDF & Email