Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka

Muzeum Oświaty gościło uczniów z klasy II e ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 25 w Bydgosz­czy oraz ich babcie i dziad­ków.
Dzieci wystą­piły w uroczy­stym apelu przygo­to­wa­nym specjal­nie na tę okazję, pod kierun­kiem pań Justyny Janik i Joanny Szymań­skiej. Wszyscy przybyli goście otrzy­mali od swoich wnuków własno­ręcz­nie wykonane drobne prezenty.
To wspaniałe święto w Muzeum zorga­ni­zo­wane zostało pierw­szy raz, i jak się okazało, spotkało się z pozytyw­nym odbio­rem. Wszyst­kie babcie i dziad­ko­wie zwiedza­jąc muzeum odbyli senty­men­talną podróż do czasów swojego dzieciń­stwa. Była to wspaniała okazja do wspomnień, rozmów i wzruszeń. Dziad­ko­wie wspomi­nali swoje szkolne przygody – nie zawsze te grzeczne.
Wszyst­kim Babciom i Dziad­kom życzymy dużo zdrowia, pocie­chy z tak wspania­łych wnuków oraz wielu kolej­nych wzruszeń w Muzeum Oświaty.

Print Friendly, PDF & Email