Doradz­two zawodowe

Doradz­two zawodowe

Biblio­teka oferuje zajęcia eduka­cyjne z doradz­twa zawodo­wego.
Skiero­wane są do uczniów klas gimna­zjal­nych i prowa­dzone na miejscu w biblio­tece lub w szkołach zainte­re­so­wa­nych współ­pracą w ramach godzin lekcyj­nych.

Cykl składa się z trzech lekcji:

  1. Jesteś siebie wart”. Celem zajęć jest dosko­na­le­nie przez uczniów umiejęt­no­ści dostrze­ga­nia i nazywa­nia swoich atutów, kształ­to­wa­nie umiejęt­no­ści nazywa­nia i określa­nia swoich zalet oraz dokona­nie warto­ścio­wa­nia swoich mocnych stron.
  2. Poznaj zawody”. Celem zajęć jest posze­rze­nie wiedzy uczniów o świecie zawodów, zapozna­nie młodzieży z lokal­nym rynkiem pracy oraz zwróce­niu uwagi na stereo­typy w myśle­niu o rolach zawodo­wych.
  3. ABC poszu­ki­wa­nia pracy”. Celem zajęć jest wskaza­nie uczniom możli­wo­ści aktyw­nego poszu­ki­wa­nia pracy, uświa­do­mie­nie uczniom prawi­dło­wej konstruk­cji CV oraz ułatwie­nie reflek­sji na temat przyczyn, dla których praco­dawcy przepro­wa­dzają rozmowy kwali­fi­ka­cyjne.

Zapra­szamy!
Kontakt: Agnieszka Krawczyk
Telefon: 52 341 30 74 wew. 16