Dobro bez granic

Dobro bez granic

W biblio­tece odbyły się zajęcia „Dobro bez granic” z okazji ogłoszo­nego przez sejm Roku Adama Chmie­low­skiego.  Mottem spotka­nia były słowa św. Brata Alberta „Bądź dobry jak chleb…“. Ucznio­wie  Liceum Ogólno­kształ­cą­cego nr 2, Techni­kum Gastro­no­micz­nego i Techni­kum Budow­la­nego wysłu­chali  prelek­cji na temat czynie­nia dobra, pomaga­nia innym i idei wolon­ta­riatu.  Zapro­szony gość siostra Magda­lena ze zgroma­dze­nia Alber­ty­nek w Bydgosz­czy opowie­działa o tym jak A. Chmie­low­ski stał się bratem Alber­tem i w jaki sposób dzisiaj Zgroma­dze­nie konty­nu­uje dzieło pomocy innym. Mariola Burak, nauczy­ciel biblio­te­karz a zarazem wolon­ta­riusz z hospi­cjum bł. księdza Jerzego Popie­łuszki zapro­siła uczniów do uczest­ni­cze­nia w akcji „Pola nadziei” a także zapoznała z pracą wolon­ta­riu­sza  na oddziale. Prowa­dząca spotka­nie Małgo­rzata Tyczyń­ska  mówiła o idei dobra używa­jąc do tego symbo­liki chleba. Młodzież zachę­cona do pomaga­nia innym posta­no­wiła zorga­ni­zo­wać akcję i przeka­zać w niedłu­gim czasie odzież dla potrze­bu­ją­cych.  Powodze­nia!
Małgo­rzata Tyczyń­ska

Print Friendly, PDF & Email