Dobro bez granic

Dobro bez granic

W biblio­tece odbyły się zajęcia „Dobro bez granic” z okazji ogło­szo­nego przez sejm Roku Adama Chmie­low­skiego. Mottem spotkania były słowa św. Brata Alberta „Bądź dobry jak chleb…“. Uczniowie Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego nr 2, Technikum Gastro­no­micz­nego i Technikum Budow­la­nego wysłu­chali prelekcji na temat czynienia dobra, pomagania innym i idei wolon­ta­riatu. Zapro­szony gość siostra Magdalena ze zgro­ma­dzenia Alber­tynek w Bydgoszczy opowie­działa o tym jak A. Chmie­lowski stał się bratem Albertem i w jaki sposób dzisiaj Zgro­ma­dzenie konty­nuuje dzieło pomocy innym. Mariola Burak, nauczy­ciel biblio­te­karz a zarazem wolon­ta­riusz z hospicjum bł. księdza Jerzego Popie­łuszki zaprosiła uczniów do uczest­ni­czenia w akcji „Pola nadziei” a także zapoznała z pracą wolon­ta­riusza na oddziale. Prowa­dząca spotkanie Małgo­rzata Tyczyńska mówiła o idei dobra używając do tego symboliki chleba. Młodzież zachęcona do pomagania innym posta­no­wiła zorga­ni­zować akcję i przekazać w niedługim czasie odzież dla potrze­bu­ją­cych. Powo­dzenia!
Małgo­rzata Tyczyńska