Dni bez kar

Dni bez kar

SZANOWNI CZYTEL­NICY!

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy infor­muje, że od 11 grudnia (ponie­działek) do 29 grudnia (piątek) nie będą pobie­rane kary za nieter­mi­nowy zwrot zbiorów.

Zwrotu można dokonać osobi­ście, przez inną osobę lub pocztą. Tytuły książek lub innych zbiorów, które Państwo posia­dają można spraw­dzić na kontach biblio­tecz­nych w kata­logu online. W przy­padku utraty swojego hasła do konta, należy skon­tak­tować się z Wypo­ży­czalnią – zostanie wyge­ne­ro­wane nowe.

Prosimy o skorzy­stanie z dni bez kar!!!

Print Friendly, PDF & Email