Byd­go­skie legendy i przy­po­wieści

Byd­go­skie legendy i przy­po­wieści

W Ogól­no­pol­skim Tygo­dniu Bibliotek odwie­dzili nas uczniowie klasy IIIII Szkoły Pod­sta­wowej nr 46 w Byd­goszczy. Zajęcia edu­ka­cyjne „Byd­goszcz w legen­dach, baśniach i poda­niach” poświę­cone były tema­tyce regio­nalnej. Ich celem było przy­bli­żenie dzie­ciom historii, kultury, tra­dycji i symboli naszego miasta oraz zapo­znanie z licz­nymi byd­go­skimi baśniami, legen­dami i poda­niami.
Na początku zapro­po­no­wa­łyśmy uczest­nikom pre­zen­tację ilu­stru­jącą naj­cie­kawsze atrakcje archi­tek­to­niczne, kul­tu­ralne i rekre­acyjne naszego miasta. Nie zabrakło gło­śnego czy­tania – tym razem wybra­liśmy kilka legend zwią­za­nych z Byd­goszczą, m.in. „Dwaj bracia Byd i Gost”, „Gawęda z czasów pobytu Kró­lowej Jadwigi” z książki „Byd­go­skie legendy i przy­po­wieści” oraz legendę „Pan Twar­dowski”.
W dalszej części spo­tkania uczniowie roz­wią­zy­wali krótki quiz doty­czący Byd­goszczy, następnie zagrali w grę plan­szową „Byd­goszcz – wielki wyścig” oraz kolo­ro­wali naj­cie­kawsze i naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­styczne miejsca naszego miasta oraz wize­runek króla Kazi­mierza Wiel­kiego.

Grażyna Ruta-Bali­ń­ska
Joanna Gra­bo­­­w­ska-Jano­wiak