Biblio­te­kar­ska pasja

Biblio­te­kar­ska pasja

Mariola Burak i Grażyna Jasiek – nauczy­ciele biblio­te­ka­rze z Czytelni Głównej PBW im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy zapro­szeni zostali do Dzien­nego Domu Pobytu „Senior” na spotka­nie pod hasłem „Biblio­te­karz”.
Temat spotka­nia nawią­zy­wał do tegorocz­nej pisem­nej pracy matural­nej z języka polskiego, „Praca – koniecz­ność czy pasja”.

Biblio­te­ka­rze z pasją opowie­dzieli o swoim wyborze zawodu i doświad­cze­niach w pracy z czytel­ni­kiem i książką. Zapre­zen­towali histo­rię książki, przed­sta­wili struk­turę i zadania książ­nicy. Poruszyli kwestię zdolno­ści adapta­cyj­nych biblio­tek do dokonu­ją­cych się przeobra­żeń i koniecz­ność stoso­wa­nia techno­lo­gii infor­ma­tycz­nej w codzien­nej pracy. Wśród infor­ma­cji nie zabra­kło przed­sta­wie­nia znanych i wybit­nych postaci, które w przeszło­ści pełniły role biblio­te­ka­rzy.

Spotka­nie było okazją do przed­sta­wie­nia kultu­ro­twór­czej roli biblio­teki (werni­saże, prelek­cje, zajęcia eduka­cyjne, wystawy), a także zapre­zen­to­wa­nia bogatych zbiorów książ­nicy. Wypowie­dzi okraszone fragmen­tami tekstów literac­kich stano­wiły zachętę do dialogu ze słucha­czami.

Print Friendly, PDF & Email