Bezpie­czeń­stwo w sieci

Bezpie­czeń­stwo w sieci

Zapra­szamy wszyst­kich zainte­re­so­wa­nych do korzy­sta­nia z zajęć „Bezpie­czeń­stwo w sieci”, które są konty­nu­acją kampa­nii „Biblio­teka – miejsce bezpiecz­nego Inter­netu”.

Przygo­to­wane dla uczniów zajęcia to:

  • nauka o ochro­nie swojej prywat­no­ści,
  • bezpiecz­nych zacho­wa­niach w Inter­ne­cie,
  • szacunku dla innych użytkow­ni­ków sieci.

Zapra­szamy do Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgosz­czy przy ul. Skłodow­skiej-Curie 4 (po wcześniej­szym umówie­niu grup lub klas).
Zgłosze­nia i bliższe infor­ma­cje: Beata Cieśliń­ska – Wydział Infor­ma­cji i Wspoma­ga­nia Placó­wek Oświa­to­wych tel. 52 341–30-74