Bezpie­czeń­stwo w sieci

Bezpie­czeń­stwo w sieci

W Biblio­tece gości­liśmy uczniów klas gimna­zjal­nych Zespołu Szkół nr 10 w Bydgoszczy na zajęciach „Bezpie­czeń­stwo w sieci”. Na lekcji dysku­to­wa­liśmy o zasadach korzy­stania z komputera, Internetu, o forach, portalach społecz­no­ścio­wych, grach. Następnie zapre­zen­to­wany został krótki film na temat uzależ­nienia od Internetu. Poruszał on m.in. problem zacho­wy­wania równowagi między światem wirtu­alnym a rzeczy­wi­stym. Prowa­dząca zajęcia przy­go­to­wała również dla uczniów grę decyzyjną, w której uczest­nicy mogli sami zade­cy­dować o poczy­na­niach bohatera kreskówki. Uczniowie dowie­dzieli się także, jak należy chronić swoją prywat­ność, dbać o mocne hasła oraz szanować innych użyt­kow­ników sieci.