Bezpie­czeń­stwo w sieci

Bezpie­czeń­stwo w sieci

W Biblio­tece gości­li­śmy uczniów klas gimna­zjal­nych Zespołu Szkół nr 10 w Bydgosz­czy na zajęciach „Bezpie­czeń­stwo w sieci”. Na lekcji dysku­to­wa­li­śmy o zasadach korzy­sta­nia z kompu­tera, Inter­netu, o forach, porta­lach społecz­no­ścio­wych, grach. Następ­nie zapre­zen­to­wany został krótki film na temat uzależ­nie­nia od Inter­netu. Poruszał on m.in. problem zacho­wy­wa­nia równo­wagi między światem wirtu­al­nym a rzeczy­wi­stym. Prowa­dząca zajęcia przygo­to­wała również dla uczniów grę decyzyjną, w której uczest­nicy mogli sami zadecy­do­wać o poczy­na­niach bohatera kreskówki. Ucznio­wie dowie­dzieli się także, jak należy chronić  swoją prywat­ność, dbać o mocne hasła oraz szano­wać innych użytkow­ni­ków sieci.

Print Friendly, PDF & Email