Peda­go­giczna
Biblio­teka Wojewódzka

im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy

nowa wyszu­ki­warka zasobów INTEGRO

katalog OPAC

Oferta

Udo­stęp­nianie zbiorów

Udo­stęp­nianie zbiorów

Godziny otwarcia: ponie­działek: 9:00–15:00, wtorek-piątek: 9:00–19:00, sobota: 9:00–15:00 Regu­lamin udo­stęp­niania zbiorów

Kata­logi i bazy bibliograficzne

Kata­logi i bazy bibliograficzne

KATALOG INTEGRO, KATALOG OPAC,  Biblio­grafia Zagad­nień Peda­go­gicz­nych, Biblio­grafia woj. kujawsko-pomor­skiego (region byd­goski, region toruńsko-wło­cławski)

Nie­peł­no­sprawni

Nie­peł­no­sprawni

Infor­macja dla osób doświad­cza­ją­cych trwale lub okre­sowo trud­ności w komu­ni­ko­waniu i poru­szaniu się, pra­gną­cych sko­rzy­stać z zasobów i usług biblioteki

Czy­telnia online

Czy­telnia online

Dostęp do serwisu IBUK LIBRA zawie­ra­ją­cego elek­tro­niczne wersje książek nauko­wych. Cyfrowa wypo­ży­czalnia między­bi­blio­teczna książek i czaso­pism nauko­wych ACA­DE­MICA

Zajęcia edu­ka­cyjne

Zajęcia edu­ka­cyjne

Orga­ni­zacja zajęć edu­ka­cyj­nych dla uczniów na wszyst­kich etapach kształcenia.

Biblio­grafie

Biblio­grafie

Zesta­wiania biblio­gra­ficzne na zamó­wienie nauczy­cieli. Na stronie inter­ne­towej dostępne są zesta­wienia pre­zen­tu­jące zbiory Biblio­teki na aktu­alne i ważne tematy.

Orga­ni­zacja konkursów

Orga­ni­zacja konkursów

Quizy, kon­kursy tra­dy­cyjne i inter­ne­towe, lite­rackie, pla­styczne, rocznicowe…

Wspo­ma­ganie szkół

Wspo­ma­ganie szkół

Sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli. Szko­lenia dla nauczy­cieli. Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów. Pro­mo­wanie dobrych praktyk. O wspo­ma­ganiu

Dostęp do Internetu

Dostęp do Internetu

Bez­prze­wo­dowy dostęp do sieci Internet dla użyt­kow­ników posia­da­ją­cych prze­nośne urzą­dzenia zgodne z Wi-Fi. Moż­li­wość korzy­stania z kom­pu­terów w Wydziale Informacji.

Kon­fe­rencje i warsztaty

Kon­fe­rencje i warsztaty

Orga­ni­zacja kon­fe­rencji meto­dycz­nych, warsz­tatów i szkoleń dla nauczycieli.

Lekcje muze­alne

Lekcje muze­alne

Szkoła sprzed lat, Losy nauczy­cieli byd­go­skich w latach 1939- 1945, Szkice z dziejów oświaty, Tra­dycje związ­kowe pra­cow­ników oświaty, Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, mate­matyk, kryptolog.

Medio­teka

Medio­teka

Medio­teka Języka Nie­miec­kiego pod patro­natem Goethe Institut, a także bogate zbiory do nauczania języka angiel­skiego, fran­cu­skiego, hisz­pań­skiego. Zbiory dźwię­kowe, filmy, audiobooki.

Uczeń zdolny

Uczeń zdolny

Oferta spe­cjalna dla uczniów z reko­men­dacją nauczy­ciela pro­wa­dzą­cego w dostępie do zbiorów.

Wolon­ta­riat

Wolon­ta­riat

Pro­jekty wolon­ta­riatu euro­pej­skiego w biblio­tece: Travel to Europe, Toge­ther in Europe, To Be Like Libra­rian. (więcej…)

O nas

Historia biblio­teki

Historia biblio­teki

Biblio­teka powstała w 1921 r. w Toruniu jako Okrę­gowa Biblio­teka Peda­go­giczna Kura­to­rium Okręgu Szkol­nego Pomor­skiego z ini­cja­tywy pierw­szego kura­tora Zyg­munta Gąsio­row­skiego. Księ­go­zbiór gro­ma­dzono w oparciu o apel zwró­cony do wydaw­nictw i księgarń.
W 1932 r. w związku z likwi­dacją kura­to­rium księ­go­zbiór prze­ka­zano biblio­tece w Grudziądzu.
Biblio­teka wzno­wiła swoją dzia­łal­ność 1 paź­dzier­nika 1938 r. w gmachu Książ­nicy Miej­skiej im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Od tej chwili nastę­pował coraz większy jej rozwój – tuż przed wybu­chem II wojny świa­towej księ­go­zbiór liczył 100 tys. tomów.
Podczas wojny uległo znisz­czeniu 97,5% księ­go­zbioru. Biblio­teka wzno­wiła dzia­łal­ność wiosną 1945 r. w nowym miejscu przy Placu Teatralnym, w jednym z pomiesz­czeń KOSP w Toruniu, z 2,5 tys. tomów zde­po­no­wa­nych w Książ­nicy Miejskiej.
W 1951 r. Biblio­teka otrzy­mała nową nazwę: Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka i stała się samo­dzielną jed­nostką orga­ni­za­cyjną w ramach Kura­to­rium. Powo­łano sieć 21 bibliotek powia­to­wych i zwięk­szono liczbę pracowników.
W 1968 r. Biblio­teka została prze­nie­siona do Byd­goszczy i otrzy­mała część budynku przy ulicy Jagiel­loń­skiej 9. Zmiana sie­dziby i wydane przez mini­ster­stwo roz­po­rzą­dzenia pocią­gnęły za sobą szereg prac organizacyjnych.
W końcu 1970 r. księ­go­zbiór obej­mował 51757 tomów i pre­nu­me­ro­wano 172 cza­so­pisma. Współ­pra­co­wano z Insty­tutem Kształ­cenia Nauczy­cieli i Badań Oświatowych.
Nowy etap to otwarcie dzia­łal­ności 1 marca 1978 r. w sie­dzibie przy ulicy Łużyc­kiej 21. Biblio­teka zajęła parter budynku, w którym znaj­dował się Dom Stu­denta WSP. Prze­nie­siony tam księ­go­zbiór liczył 75 tys. wolu­minów i 300 tytułów cza­so­pism. Nowa sie­dziba sprzy­jała roz­wo­jowi pla­cówki, z której w więk­szym wymiarze zaczęli korzy­stać stu­denci WSP. Orga­ni­zo­wano szereg wystaw, kon­fe­rencji i współ­pra­co­wano z wieloma insty­tu­cjami. Zaowo­co­wało to w 1981 r. (roku 60-lecia ist­nienia biblio­teki) otrzy­ma­niem Medalu Komisji Edu­kacji Narodowej.
Z biegiem lat okazało się, że lokal zaj­mo­wany przez Biblio­tekę nie spełnia wymagań sta­wia­nych przez insty­tucję. W wyniku likwi­dacji Studium Nauczy­ciel­skiego biblio­teka otrzy­mała pro­po­zycję zaadop­to­wania jego pomiesz­czeń do swoich potrzeb.
Sie­dzibę PBW przy ulicy M. Skło­dow­skiej-Curie 4 otwarto 1 grudnia 1992 r. Do nowego lokalu prze­nie­siono księ­go­zbiór liczący wówczas 103550 wolu­minów i 144 tytuły cza­so­pism. Lepsze warunki pozwo­liły na pod­nie­sienie jakości pracy oraz wpły­nęły na zado­wo­lenie zarówno czy­tel­ników jak i bibliotekarzy.
W 1997 r. doko­nano zmian w regu­la­minie Biblio­teki. Z księ­go­zbioru korzy­stać mogą nie tylko nauczy­ciele i stu­denci kie­runków peda­go­gicz­nych, ale również wszyscy zain­te­re­so­wani nim miesz­kańcy woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. W sie­dzibie przy ulicy M. Skło­dow­skiej-Curie 4 Biblio­teka działa do dnia dzisiejszego.

Struk­tura organizacyjna

Struk­tura organizacyjna

DYREKTOR BIBLIO­TEKImgr Ewa Pronobis-Sosnowska

tel. 52 341 19 84

WYDZIAŁY:

WYDZIAŁ GRO­MA­DZENIAOPRA­CO­WANIA ZBIORÓW

WYDZIAŁ UDO­STĘP­NIANIA ZBIORÓW

WYDZIAŁ INFOR­MACJIWSPO­MA­GANIA PLA­CÓWEK OŚWIATOWYCH

MUZEUM OŚWIATY

WYDZIAŁ ADMI­NI­STRA­CYJNO-GOSPO­DARCZY

Wydział Udo­stęp­niania Zbiorów

Wydział Udo­stęp­niania Zbiorów

KIE­ROWNIK WYDZIAŁU: Mał­go­rzata Zapędowska

W ramach wydziału funk­cjo­nują: Czy­telnia Główna, Wypo­ży­czalnia, Zbiory Audiowizualne.

CZY­TELNIA GŁÓWNA
czynna:

ponie­działek – godz. 9–15
wtorek – piątek godz. 9–19
sobota godz. 9–15

Tel. 52 341 30 74 wew. 18
czytelnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Czy­telnia Główna ma cha­rakter publiczny, sko­rzy­stać z niej może każdy kto posiada przy sobie doku­ment toż­sa­mości. Księ­go­zbiór dobrany jest tak, aby służył głównie kształ­ceniu i dosko­na­leniu zawo­do­wemu nauczy­cieli, stu­dentom kie­runków peda­go­gicz­nych oraz reali­zacji pro­gramu nauczania i wycho­wania. W czy­telni znaj­duje się również bogaty księ­go­zbiór języ­kowy z języka angiel­skiego, nie­miec­kiego, hisz­pań­skiego, fran­cu­skiego, uwzględ­nia­jący meto­dykę nauczania, gra­ma­tykę, fone­tykę, wymowę, bele­try­stykę (bajki). Udo­stęp­niane są również gry i zabawy wspo­ma­ga­jące naukę języków obcych. Zbiory obej­mują Medio­tekę języka nie­miec­kiego pod patro­natem Goethe Institut.

ZBIORY CZY­TELNI:

- księ­go­zbiór języ­kowy z języka angiel­skiego, nie­miec­kiego, hisz­pań­skiego, fran­cu­skiego – wolny dostęp do półek,
– Medio­teka języka nie­miec­kiego Goethe Institut – wolny dostęp do półek,
– gry i zabawy języ­kowe – wolny dostęp do półek,
– wydaw­nictwa infor­macji bez­po­śred­niej (ency­klo­pedie, słow­niki, lek­sy­kony i opra­co­wania), do których czy­telnik ma wolny dostęp,
– wydaw­nictwa meto­dyczne (np. prze­wod­niki meto­dyczne i pro­gramy nauczania),
– lite­ra­turę z zakresu peda­go­giki i nauk pokrewnych,
– lite­ra­turę z pozo­sta­łych dzie­dzin wiedzy,
– regionalia,
– mate­riały doty­czące awansu zawo­do­wego nauczycieli,
– wydaw­nictwa ciągłe – zeszyty naukowe (np. „Studia Peda­go­giczne”, „Rocz­niki Pedagogiczne”),
– gazety i cza­so­pisma: peda­go­giczne, meto­dyczne, histo­ryczne, geo­gra­ficzne, tech­niczne, lite­rackie, kul­tu­ralne, spo­łeczno-poli­tyczne, naukowe.

OGÓLNE ZASADY KORZY­STANIACZY­TELNI GŁÓWNEJ:

Prawo korzy­stania z Czy­telni mają wszyscy posia­da­jący przy sobie dowód toż­sa­mości. Czy­telnik, chcąc korzy­stać z Czy­telni Głównej zobo­wią­zany jest do elek­tro­nicznej reje­stracji konta biblio­tecz­nego. Czy­telnia udo­stępnia zbiory na miejscu – wyjątek sta­nowią zbiory języ­kowe, które można wypo­ży­czać do domu na okres 4 tygodni z moż­li­wo­ścią 3 pro­longat, jeśli nie ma rezer­wacji książki przez innego czy­tel­nika lub przed upływem terminu zwrotu książki. Korzy­stać można z książek i cza­so­pism znaj­du­ją­cych się w pod­ręcznym maga­zynie, jak i zama­wiać pozycje z księ­go­zbioru Biblio­teki nie znaj­du­ją­cego się w Czy­telni. Na terenie Biblio­teki znaj­duje się samo­ob­słu­gowe ksero, po zosta­wieniu doku­mentu toż­sa­mości można z niego skorzystać.

WYPO­ŻY­CZALNIA
czynna:

ponie­działek – godz. 9–15
wtorek – piątek godz. 9–19
sobota godz. 9–15
tel. 52 341 30 74 / 52 341 19 84 wew.17
wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Zada­niem Wypo­ży­czalni jest orga­ni­zacja procesu udo­stęp­niania zbiorów oraz ewi­dencja czy­tel­ników i wypo­ży­czeń. Pra­cow­nicy wydziału opra­co­wują stałą wystawkę nowości prze­ka­zy­wa­nych do udo­stęp­niania czy­tel­nikom. Każdy czy­telnik korzy­sta­jący pierwszy raz z usług PBW zobo­wią­zany jest do zało­żenia konta poprzez katalog online. Z chwilą zre­ali­zo­wania zło­żo­nego zamó­wienia zakła­dana jest karta biblioteczna.

ZASADY KORZY­STANIA Z WYPOŻYCZALNI

Prawo do korzy­stania ze zbiorów biblio­tecz­nych mają osoby peł­no­letnie, zain­te­re­so­wane naszymi zbio­rami, posia­da­jące stały mel­dunek w woj. kujawsko-pomor­skim bądź stu­denci zamiesz­kali poza woje­wódz­twem, a roz­li­cza­jący się z Biblio­teką obiegówką.

Zasady udo­stęp­niania zbiorów:

- Stu­denci zapi­sy­wani są na pod­stawie dowodu oso­bi­stego i legi­ty­macji stu­denc­kiej, a pozo­stałe osoby zapi­sy­wane są na pod­stawie dowodu osobistego.
– Czy­tel­nicy mogą wypo­ży­czać 5 książek jednorazowo.
– Termin wypo­ży­czania książek wynosi 4 tygodnie.
– Ist­nieje moż­li­wość prze­dłu­żenia terminu zwrotu książki przez czy­tel­nika trzy razy po 30 dni, jeśli nie ma rezer­wacji danego egzem­plarza przez innego czytelnika.
– Czy­telnik, który prze­trzy­muje książki płaci karę w wyso­kości 0,50 zł od każdego egzem­plarza za każdy roz­po­częty tydzień po ter­minie zwrotu.
– W przy­padku zagu­bienia lub znisz­czenia książki czy­telnik zobo­wią­zany jest odkupić ją lub pokryć jej wartość według wyceny. Pozycje war­to­ściowe dla Biblio­teki wyce­niane są według aktu­al­nych cen anty­kwa­rycz­nych. Wyceny doko­nuje komisja.
– W przy­pad­kach szcze­gólnie uza­sad­nio­nych Biblio­tece przy­słu­guje prawo żądania zwrotu wypo­ży­czo­nych książek przed upływem usta­lo­nego terminu.

 

ZBIORY AUDIO­WI­ZU­ALNE
dostępne są w wypo­ży­czalni w godz.:

ponie­działek 9:00–15:00,
wtorek-piątek godz. 9:00–19:00,
sobota 9:00–15:00
Tel. 52 341 30 74 / 52 341 19 84 wew. 17

 

Spośród zbiorów audio­wi­zu­al­nych na uwagę zasłu­guje między innymi szeroki wybór:

- książek mówio­nych na płytach w for­ma­tach audio oraz MP3,
– adap­tacji lektur szkol­nych na płytach DVD i audiobookach,
– mul­ti­me­diów edu­ka­cyj­nych z pro­gra­mami dla dzieci i mło­dzieży oraz wychowawców,
– tablic dydak­tycz­nych i pakietów edukacyjnych.

Wydział Gro­ma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Wydział Gro­ma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

KIE­ROWNIK WYDZIAŁU: Lucyna Poźniakowska-Misiak

Tel. 52 341 19 84 wew. 13 – opracowanie
Tel. 52 340 01 40 – gromadzenie

opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświatowych

Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświatowych

KIE­ROWNIK WYDZIAŁU: Ewa Bedełek

Tel. 52 341 30 74
Tel. 52 341 19 84 wew. 16

pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

W ramach wydziału funkcjonuje:
Czy­telnia Biblio­gra­ficzna i Inter­ne­towe Centrum Infor­macji Multimedialnej.

Wydział:
– udziela (bez­po­śred­niej i tele­fo­nicznej) infor­macji biblio­tecznej i biblio­gra­ficznej oraz rzeczowej,
– opra­co­wuje zesta­wienia biblio­gra­ficzne na zamó­wienie Kura­to­rium Oświaty, KPCEN, ZNP, szkół, pla­cówek oświa­towo-wycho­waw­czych i organizacji,
– reali­zuje zadania wyni­ka­jące z edu­kacji czy­tel­ni­czej i medialnej (zajęcia edukacyjne),
– opra­co­wuje bazę biblio­gra­ficzną arty­kułów z pre­nu­me­ro­wa­nych cza­so­pism z zakresu peda­go­giki i nauk pokrewnych,
– wspo­maga pla­cówki oświatowe.

CZY­TELNIA BIBLIOGRAFICZNA

Księ­go­zbiór zawiera:
– wydaw­nictwa infor­macji bez­po­śred­niej (ency­klo­pedie ogólne i spe­cjalne, lek­sy­kony, słow­niki języ­kowe ogólne i spe­cjalne, słow­niki rzeczowe),
– kata­logi np. wydawnicze,
– infor­ma­tory np. o formach kształ­cenia i dokształcania,
– publi­kacje z zakresu infor­macji naukowej,
– publi­kacje z historii i teorii bibliografii.
– publi­kacje z historii, teorii i prak­tyki bibliotekarstwa,
– biblio­grafie dzie­dzin i zagad­nień w tym osobowe, regio­nalne i lokalne,
– zesta­wienia bibliograficzne,
– mate­riały zwią­zane z awansem zawo­dowym nauczyciela,
– zesta­wienia doty­czące prawa oświatowego.

INTER­NE­TOWE CENTRUM INFOR­MACJI MULTIMEDIALNEJ

Powstało w ramach pro­gramu współ­fi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­duszu Społecznego.
Jednym z celów tego pro­jektu jest uła­twienie zdo­by­wania i prze­twa­rzania infor­macji dostępnej poprzez sieć Internet oraz infor­macji mul­ti­me­dialnej. Użyt­kownik ma dostęp do Inter­netu, pakietu Office i pakietu edu­ka­cyj­nego PWN (ency­klo­pedia, słownik i atlas).
Pra­cownie dostępne są dla czy­tel­ników – użyt­kow­ników Biblioteki.

Muzeum Oświaty

Muzeum Oświaty

KIE­ROWNIK WYDZIAŁU: Joanna Grabowska-Janowiak

Czynne:
ponie­działek 8:00–15:00
wtorek 8:00–17:00
środa, czwartek, piątek 8:00–15:00

Tel. 52 342 65 90
muzeumoswiaty@​poczta.​onet.​pl

Muzeum funk­cjo­nuje od 15 wrze­śnia 1985 roku, a w struk­turze Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy od 1992 roku.

DZIA­ŁAL­NOŚĆ MUZEUM:

- gro­ma­dzenie, opra­co­wy­wanie i udo­stęp­nianie zbiorów,
– orga­ni­zo­wanie wystaw stałych i czasowych,
– publi­ko­wanie infor­ma­torów, prac popu­lar­no­nau­ko­wych i opra­cowań metodycznych,
– reali­zacja zadań dydak­tyczno-wycho­waw­czych: pro­wa­dzenie zajęć wyni­ka­ją­cych z pro­gramów nauczania, przy­bli­żanie historii i tra­dycji zawodu nauczy­ciela, upo­wszech­nianie historii oświaty regionu bydgoskiego.

MUZEUM OŚWIATY GROMADZI:

- muze­alia: wypo­sa­żenie ucznia i nauczy­ciela, sprzęt szkolny, pomoce naukowe;
– archi­walia: spu­ściznę nauczy­cieli doku­men­tu­jącą ich zawo­dową i poza­za­wo­dową dzia­łal­ność, mate­riały uka­zu­jące drogę kształ­cenia i dosko­na­lenia zawo­do­wego, zespoły szcząt­ko­wych akt szkół i pla­cówek oświatowych;
– zbiory biblio­teczne: pod­ręcz­niki, lektury szkolne, lite­ra­turę z zakresu peda­go­giki, psy­cho­logii, dydak­tyki i meto­dyki, cza­so­pisma i wycinki prasowe o tema­tyce oświa­towej, fotografie.

WYSTAWY STAŁE:

- Szkoła sprzed lat. (Okres zaborów i dwu­dzie­sto­lecia międzywojennego);
– Losy nauczy­cieli byd­go­skich w latach 1939 – 1945;
– Szkice z dziejów oświaty.(Najciekawsze wyda­rzenia z historii byd­go­skiego szkol­nictwa w latach 1945 – 1980);
– Tra­dycje związ­kowe pra­cow­ników oświaty. ( Dzia­łal­ność związków zawo­do­wych ; głownie ZNP oraz NSZZ „Soli­dar­ność”).

PRO­PO­ZYCJE TEMATÓW LEKCJI MUZEALNYCH

SZKOŁA SPRZED LAT

 • Szkoła naszych dziadków i pradziadków
 • Uczniowie polscy w walce o język ojczysty – ger­ma­ni­zacja i rusy­fi­kacja szkol­nictwa w okresie zaborów
 • Jak w Pla­stu­siowym pamięt­niku – zajęcia dla najmłodszych
 • Nauczanie religii w szkole
 • Mój ele­men­tarz, moja pierwsza czy­tanka – ele­men­tarze i pod­ręcz­niki dawniej i dziś
 • Od rylca do wiecz­nego pióra, czyli historia pisma i mate­riałow piśmienniczych
 • Wspo­mnienia gra­na­to­wego mun­durka, czyli spo­tkania z uczniami dawnej szkoły

LOSY NAUCZY­CIELI BYD­GO­SKICHLATACH 1939–1945

 • Mar­ty­ro­logia nauczy­cieli byd­go­skich w latach drugiej wojny światowej
 • Tajne nauczanie
 • Pierwsze dni wojny w Byd­goszczy – „krwawa niedziela”
 • Polska szkoła na obczyźnie – Olga Trybuchowska
 • Syl­wetki nauczy­cieli byd­go­skich – F.Kaja, J.Świetlik, F.Grot
 • Spo­tkania z uczest­ni­kami drugiej wojny świa­towej (więź­niami obozów koncentracyjnych)

SZKICEDZIEJÓW OŚWIATY

 • Szkoły, których nie ma – kroniki, zdjęcia, pamiątki
 • Odbu­dowa szkol­nictwa byd­go­skiego w latach 1945–1956
 • Har­cer­stwo w szkole
 • Dzia­łal­ność związ­kowa nauczy­cieli bydgoskich
 • Samo­rząd­ność w szkole
 • Gazetki szkolne dawniej i dziś
 • Nauczy­ciel – więcej niż zawód, czyli jak zosta­wało się nauczycielem
Wydział Admi­ni­stra­cyjno-Gospo­darczy

Wydział Admi­ni­stra­cyjno-Gospo­darczy

KIE­ROWNIK WYDZIAŁU: Mał­go­rzata Wierzbowska

Tel. 52 341 30 74
Tel. 52 341 19 84
administracja@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Kodeks etyki pracowników

Kodeks etyki pracowników

Kodeks etyki pra­cow­ników Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy wyznacza stan­dardy postę­po­wania pra­cow­ników w związku z wyko­ny­wa­niem przez nich zadań służby publicznej, rozu­mianej nie tylko jako wyko­ny­wanie poleceń zwierzch­ników, lecz również jako słu­żenie inte­resom wspól­noty samo­rzą­dowej i spo­łecz­ności lokalnej oraz postę­po­wanie zgodnie z war­to­ściami przy­ję­tymi w demo­kra­tycznym społeczeństwie.

Kontakt

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy
ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4
85–094 Byd­goszcz

Tele­fony:

52 341 19 84
52 341 30 74 

numery wewnętrzne:
Fax – 10,
Sekre­ta­riat – 11,
Opra­co­wanie zbiorów – 13,
Księ­go­wość – 14,
Zbiory Audio­wi­zu­alne – 15,
Dział Infor­macji i Wspomagania
Pla­cówek Oświa­to­wych – 16,
Wypo­ży­czalnia – 17,
Czy­telnia – 18

52 341 71 86 (Księ­go­wość)
52 342 65 90 (Muzeum Oświaty)

For­mu­larz kontaktowy
2 + 3 =
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast