Peda­go­giczna
Biblio­teka Woje­wódzka

Aktu­al­ności

Oferta

Udostęp­nianie zbiorów

Udostęp­nianie zbiorów

Godziny otwarcia: ponie­działek: 9:00–15:00, wtorek-piątek: 9:00–19:00, sobota: 9:00–15:00 Regu­lamin udostęp­niania zbiorów

Kata­logi i bazy biblio­gra­ficzne

Kata­logi i bazy biblio­gra­ficzne

KATALOG INTEGRO, KATALOG OPAC,  Biblio­grafia Zagad­nień Peda­go­gicz­nych, Biblio­grafia woj. kujawsko-pomor­skiego (region bydgoski, region toruńsko-włocławski)

Niepeł­no­sprawni

Niepeł­no­sprawni

Infor­macja dla osób doświad­cza­ją­cych trwale lub okre­sowo trud­ności w komu­ni­ko­waniu i poru­szaniu się, pragną­cych skorzy­stać z zasobów i usług biblio­teki

Czytelnia online

Czytelnia online

Dostęp do serwisu IBUK LIBRA zawie­ra­ją­cego elek­tro­niczne wersje książek nauko­wych. Cyfrowa wypo­ży­czalnia między­bi­blio­teczna książek i czaso­pism nauko­wych ACADE­MICA

Zajęcia eduka­cyjne

Zajęcia eduka­cyjne

Orga­ni­zacja zajęć eduka­cyj­nych dla uczniów na wszyst­kich etapach kształ­cenia.

Biblio­grafie

Biblio­grafie

Zesta­wiania biblio­gra­ficzne na zamó­wienie nauczy­cieli. Na stronie inter­ne­towej dostępne są zesta­wienia prezen­tu­jące zbiory Biblio­teki na aktu­alne i ważne tematy.

Orga­ni­zacja konkursów

Orga­ni­zacja konkursów

Quizy, konkursy trady­cyjne i inter­ne­towe, lite­rackie, plastyczne, rocz­ni­cowe…

Wspo­ma­ganie szkół

Wspo­ma­ganie szkół

Sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli. Szko­lenia dla nauczy­cieli. Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów. Promo­wanie dobrych praktyk. O wspo­ma­ganiu

Dostęp do Inter­netu

Dostęp do Inter­netu

Bezprze­wo­dowy dostęp do sieci Internet dla użyt­kow­ników posia­da­ją­cych prze­nośne urzą­dzenia zgodne z Wi-Fi. Możli­wość korzy­stania z kompu­terów w Wydziale Infor­macji.

Konfe­rencje i warsz­taty

Konfe­rencje i warsz­taty

Orga­ni­zacja konfe­rencji meto­dycz­nych, warsz­tatów i szkoleń dla nauczy­cieli.

Lekcje muze­alne

Lekcje muze­alne

Szkoła sprzed lat, Losy nauczy­cieli bydgo­skich w latach 1939- 1945, Szkice z dziejów oświaty, Tradycje związ­kowe pracow­ników oświaty, Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog.

Medio­teka

Medio­teka

Medio­teka Języka Niemiec­kiego pod patro­natem Goethe Institut, a także bogate zbiory do nauczania języka angiel­skiego, fran­cu­skiego, hisz­pań­skiego. Zbiory dźwię­kowe, filmy, audio­booki.

Uczeń zdolny

Uczeń zdolny

Oferta specjalna dla uczniów z reko­men­dacją nauczy­ciela prowa­dzą­cego w dostępie do zbiorów.

Wolon­ta­riat

Wolon­ta­riat

Projekty wolon­ta­riatu euro­pej­skiego w biblio­tece: Travel to Europe, Toge­ther in Europe, To Be Like Libra­rian. (więcej…)

O biblio­tece

Historia biblio­teki
Struk­tura orga­ni­za­cyjna
Wydział Udostęp­niania Zbiorów
Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych
Muzeum Oświaty
Wydział Admi­ni­stra­cyjno-Gospo­darczy
Kodeks etyki pracow­ników
Archiwum wyda­rzeń
Historia biblio­teki

Historia biblio­teki

Biblio­teka powstała w 1921 r. w Toruniu jako Okrę­gowa Biblio­teka Peda­go­giczna Kura­to­rium Okręgu Szkol­nego Pomor­skiego z inicja­tywy pierw­szego kura­tora Zygmunta Gąsio­row­skiego. Księ­go­zbiór groma­dzono w oparciu o apel zwró­cony do wydaw­nictw i księ­garń.
W 1932 r. w związku z likwi­dacją kura­to­rium księ­go­zbiór prze­ka­zano biblio­tece w Grudziądzu.
Biblio­teka wzno­wiła swoją dzia­łal­ność 1 paździer­nika 1938 r. w gmachu Książ­nicy Miej­skiej im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Od tej chwili nastę­pował coraz większy jej rozwój – tuż przed wybu­chem II wojny świa­towej księ­go­zbiór liczył 100 tys. tomów.
Podczas wojny uległo znisz­czeniu 97,5% księ­go­zbioru. Biblio­teka wzno­wiła dzia­łal­ność wiosną 1945 r. w nowym miejscu przy Placu Teatralnym, w jednym z pomiesz­czeń KOSP w Toruniu, z 2,5 tys. tomów zdepo­no­wa­nych w Książ­nicy Miej­skiej.
W 1951 r. Biblio­teka otrzy­mała nową nazwę: Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka i stała się samo­dzielną jednostką orga­ni­za­cyjną w ramach Kura­to­rium. Powo­łano sieć 21 bibliotek powia­to­wych i zwięk­szono liczbę pracow­ników.
W 1968 r. Biblio­teka została prze­nie­siona do Bydgoszczy i otrzy­mała część budynku przy ulicy Jagiel­loń­skiej 9. Zmiana siedziby i wydane przez mini­ster­stwo rozpo­rzą­dzenia pocią­gnęły za sobą szereg prac orga­ni­za­cyj­nych.
W końcu 1970 r. księ­go­zbiór obej­mował 51757 tomów i prenu­me­ro­wano 172 czaso­pisma. Współ­pra­co­wano z Insty­tutem Kształ­cenia Nauczy­cieli i Badań Oświa­to­wych.
Nowy etap to otwarcie dzia­łal­ności 1 marca 1978 r. w siedzibie przy ulicy Łużyc­kiej 21. Biblio­teka zajęła parter budynku, w którym znaj­dował się Dom Studenta WSP. Prze­nie­siony tam księ­go­zbiór liczył 75 tys. wolu­minów i 300 tytułów czaso­pism. Nowa siedziba sprzy­jała rozwo­jowi placówki, z której w więk­szym wymiarze zaczęli korzy­stać studenci WSP. Orga­ni­zo­wano szereg wystaw, konfe­rencji i współ­pra­co­wano z wieloma insty­tu­cjami. Zaowo­co­wało to w 1981 r. (roku 60-lecia istnienia biblio­teki) otrzy­ma­niem Medalu Komisji Edukacji Naro­dowej.
Z biegiem lat okazało się, że lokal zajmo­wany przez Biblio­tekę nie spełnia wymagań stawia­nych przez insty­tucję. W wyniku likwi­dacji Studium Nauczy­ciel­skiego biblio­teka otrzy­mała propo­zycję zaadop­to­wania jego pomiesz­czeń do swoich potrzeb.
Siedzibę PBW przy ulicy M. Skło­dow­skiej-Curie 4 otwarto 1 grudnia 1992 r. Do nowego lokalu prze­nie­siono księ­go­zbiór liczący wówczas 103550 wolu­minów i 144 tytuły czaso­pism. Lepsze warunki pozwo­liły na podnie­sienie jakości pracy oraz wpły­nęły na zado­wo­lenie zarówno czytel­ników jak i biblio­te­karzy.
W 1997 r. doko­nano zmian w regu­la­minie Biblio­teki. Z księ­go­zbioru korzy­stać mogą nie tylko nauczy­ciele i studenci kierunków peda­go­gicz­nych, ale również wszyscy zain­te­re­so­wani nim miesz­kańcy woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. W siedzibie przy ulicy M. Skło­dow­skiej-Curie 4 Biblio­teka działa do dnia dzisiej­szego.

Struk­tura orga­ni­za­cyjna

Struk­tura orga­ni­za­cyjna

DYREKTOR BIBLIO­TEKImgr Ewa Pronobis-Sosnowska

tel. 52 341 19 84

WYDZIAŁY:

WYDZIAŁ GROMA­DZENIAOPRA­CO­WANIA ZBIORÓW

WYDZIAŁ UDOSTĘP­NIANIA ZBIORÓW

WYDZIAŁ INFOR­MACJIWSPO­MA­GANIA PLACÓWEK OŚWIA­TO­WYCH

MUZEUM OŚWIATY

WYDZIAŁ ADMI­NI­STRA­CYJNO-GOSPO­DARCZY

Wydział Udostęp­niania Zbiorów

Wydział Udostęp­niania Zbiorów

KIEROWNIK WYDZIAŁU: Małgo­rzata Zapę­dowska

W ramach wydziału funk­cjo­nują: Czytelnia Główna, Wypo­ży­czalnia, Zbiory Audio­wi­zu­alne.

CZYTELNIA GŁÓWNA
czynna:

ponie­działek – godz. 9–15
wtorek – piątek godz. 9–19
sobota godz. 9–15

Tel. 52 341 30 74 wew. 18
czytelnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Czytelnia Główna ma charakter publiczny, skorzy­stać z niej może każdy kto posiada przy sobie doku­ment tożsa­mości. Księ­go­zbiór dobrany jest tak, aby służył głównie kształ­ceniu i dosko­na­leniu zawo­do­wemu nauczy­cieli, studentom kierunków peda­go­gicz­nych oraz reali­zacji programu nauczania i wycho­wania. W czytelni znaj­duje się również bogaty księ­go­zbiór języ­kowy z języka angiel­skiego, niemiec­kiego, hisz­pań­skiego, fran­cu­skiego, uwzględ­nia­jący meto­dykę nauczania, grama­tykę, fone­tykę, wymowę, bele­try­stykę (bajki). Udostęp­niane są również gry i zabawy wspo­ma­ga­jące naukę języków obcych. Zbiory obej­mują Medio­tekę języka niemiec­kiego pod patro­natem Goethe Institut.

ZBIORY CZYTELNI:

- księ­go­zbiór języ­kowy z języka angiel­skiego, niemiec­kiego, hisz­pań­skiego, fran­cu­skiego – wolny dostęp do półek,
– Medio­teka języka niemiec­kiego Goethe Institut – wolny dostęp do półek,
– gry i zabawy języ­kowe – wolny dostęp do półek,
– wydaw­nictwa infor­macji bezpo­śred­niej (ency­klo­pedie, słow­niki, leksy­kony i opra­co­wania), do których czytelnik ma wolny dostęp,
– wydaw­nictwa meto­dyczne (np. prze­wod­niki meto­dyczne i programy nauczania),
– lite­ra­turę z zakresu peda­go­giki i nauk pokrew­nych,
– lite­ra­turę z pozo­sta­łych dzie­dzin wiedzy,
– regio­nalia,
– mate­riały doty­czące awansu zawo­do­wego nauczy­cieli,
– wydaw­nictwa ciągłe – zeszyty naukowe (np. „Studia Peda­go­giczne”, „Rocz­niki Peda­go­giczne”),
– gazety i czaso­pisma: peda­go­giczne, meto­dyczne, histo­ryczne, geogra­ficzne, tech­niczne, lite­rackie, kultu­ralne, społeczno-poli­tyczne, naukowe.

OGÓLNE ZASADY KORZY­STANIACZYTELNI GŁÓWNEJ:

Prawo korzy­stania z Czytelni mają wszyscy posia­da­jący przy sobie dowód tożsa­mości. Czytelnik, chcąc korzy­stać z Czytelni Głównej zobo­wią­zany jest do elek­tro­nicznej reje­stracji konta biblio­tecz­nego. Czytelnia udostępnia zbiory na miejscu – wyjątek stanowią zbiory języ­kowe, które można wypo­ży­czać do domu na okres 4 tygodni z możli­wo­ścią 3 prolongat, jeśli nie ma rezer­wacji książki przez innego czytel­nika lub przed upływem terminu zwrotu książki. Korzy­stać można z książek i czaso­pism znaj­du­ją­cych się w podręcznym maga­zynie, jak i zama­wiać pozycje z księ­go­zbioru Biblio­teki nie znaj­du­ją­cego się w Czytelni. Na terenie Biblio­teki znaj­duje się samo­ob­słu­gowe ksero, po zosta­wieniu doku­mentu tożsa­mości można z niego skorzy­stać.

WYPO­ŻY­CZALNIA
czynna:

ponie­działek – godz. 9–15
wtorek – piątek godz. 9–19
sobota godz. 9–15
tel. 52 341 30 74 / 52 341 19 84 wew.17
wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Zada­niem Wypo­ży­czalni jest orga­ni­zacja procesu udostęp­niania zbiorów oraz ewidencja czytel­ników i wypo­ży­czeń. Pracow­nicy wydziału opra­co­wują stałą wystawkę nowości prze­ka­zy­wa­nych do udostęp­niania czytel­nikom. Każdy czytelnik korzy­sta­jący pierwszy raz z usług PBW zobo­wią­zany jest do zało­żenia konta poprzez katalog online. Z chwilą zreali­zo­wania złożo­nego zamó­wienia zakła­dana jest karta biblio­teczna.

ZASADY KORZY­STANIA Z WYPO­ŻY­CZALNI

Prawo do korzy­stania ze zbiorów biblio­tecz­nych mają osoby pełno­letnie, zain­te­re­so­wane naszymi zbio­rami, posia­da­jące stały meldunek w woj. kujawsko-pomor­skim bądź studenci zamiesz­kali poza woje­wódz­twem, a rozli­cza­jący się z Biblio­teką obie­gówką.

Zasady udostęp­niania zbiorów:

- Studenci zapi­sy­wani są na podstawie dowodu osobi­stego i legi­ty­macji studenc­kiej, a pozo­stałe osoby zapi­sy­wane są na podstawie dowodu osobi­stego.
– Czytel­nicy mogą wypo­ży­czać 5 książek jedno­ra­zowo.
– Termin wypo­ży­czania książek wynosi 4 tygo­dnie.
– Istnieje możli­wość prze­dłu­żenia terminu zwrotu książki przez czytel­nika trzy razy po 30 dni, jeśli nie ma rezer­wacji danego egzem­plarza przez innego czytel­nika.
– Czytelnik, który prze­trzy­muje książki płaci karę w wyso­kości 0,50 zł od każdego egzem­plarza za każdy rozpo­częty tydzień po terminie zwrotu.
– W przy­padku zagu­bienia lub znisz­czenia książki czytelnik zobo­wią­zany jest odkupić ją lub pokryć jej wartość według wyceny. Pozycje warto­ściowe dla Biblio­teki wyce­niane są według aktu­al­nych cen anty­kwa­rycz­nych. Wyceny doko­nuje komisja.
– W przy­pad­kach szcze­gólnie uzasad­nio­nych Biblio­tece przy­słu­guje prawo żądania zwrotu wypo­ży­czo­nych książek przed upływem usta­lo­nego terminu.

 

ZBIORY AUDIO­WI­ZU­ALNE
dostępne są w wypo­ży­czalni w godz.:

ponie­działek 9:00–15:00,
wtorek-piątek godz. 9:00–19:00,
sobota 9:00–15:00
Tel. 52 341 30 74 / 52 341 19 84 wew. 17

 

Spośród zbiorów audio­wi­zu­al­nych na uwagę zasłu­guje między innymi szeroki wybór:

- książek mówio­nych na płytach w forma­tach audio oraz MP3,
– adap­tacji lektur szkol­nych na płytach DVD i audio­bo­okach,
– multi­me­diów eduka­cyj­nych z progra­mami dla dzieci i młodzieży oraz wycho­wawców,
– tablic dydak­tycz­nych i pakietów eduka­cyj­nych.

Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

KIEROWNIK WYDZIAŁU: Lucyna Poźnia­kowska-Misiak

Tel. 52 341 19 84 wew. 13 – opra­co­wanie
Tel. 52 340 01 40 – groma­dzenie

opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych

Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych

KIEROWNIK WYDZIAŁU: Ewa Bedełek

Tel. 52 341 30 74
Tel. 52 341 19 84 wew. 16

pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

W ramach wydziału funk­cjo­nuje:
Czytelnia Biblio­gra­ficzna i Inter­ne­towe Centrum Infor­macji Multi­me­dialnej.

Wydział:
– udziela (bezpo­śred­niej i tele­fo­nicznej) infor­macji biblio­tecznej i biblio­gra­ficznej oraz rzeczowej,
– opra­co­wuje zesta­wienia biblio­gra­ficzne na zamó­wienie Kura­to­rium Oświaty, KPCEN, ZNP, szkół, placówek oświa­towo-wycho­waw­czych i orga­ni­zacji,
– reali­zuje zadania wyni­ka­jące z edukacji czytel­ni­czej i medialnej (zajęcia eduka­cyjne),
– opra­co­wuje bazę biblio­gra­ficzną arty­kułów z prenu­me­ro­wa­nych czaso­pism z zakresu peda­go­giki i nauk pokrew­nych,
– wspo­maga placówki oświa­towe.

CZYTELNIA BIBLIO­GRA­FICZNA

Księ­go­zbiór zawiera:
– wydaw­nictwa infor­macji bezpo­śred­niej (ency­klo­pedie ogólne i specjalne, leksy­kony, słow­niki języ­kowe ogólne i specjalne, słow­niki rzeczowe),
– kata­logi np. wydaw­nicze,
– infor­ma­tory np. o formach kształ­cenia i dokształ­cania,
– publi­kacje z zakresu infor­macji naukowej,
– publi­kacje z historii i teorii biblio­grafii.
– publi­kacje z historii, teorii i prak­tyki biblio­te­kar­stwa,
– biblio­grafie dzie­dzin i zagad­nień w tym osobowe, regio­nalne i lokalne,
– zesta­wienia biblio­gra­ficzne,
– mate­riały zwią­zane z awansem zawo­dowym nauczy­ciela,
– zesta­wienia doty­czące prawa oświa­to­wego.

INTER­NE­TOWE CENTRUM INFOR­MACJI MULTI­ME­DIALNEJ

Powstało w ramach programu współ­fi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Funduszu Społecz­nego.
Jednym z celów tego projektu jest ułatwienie zdoby­wania i prze­twa­rzania infor­macji dostępnej poprzez sieć Internet oraz infor­macji multi­me­dialnej. Użyt­kownik ma dostęp do Inter­netu, pakietu Office i pakietu eduka­cyj­nego PWN (ency­klo­pedia, słownik i atlas).
Pracownie dostępne są dla czytel­ników – użyt­kow­ników Biblio­teki.

Muzeum Oświaty

Muzeum Oświaty

KIEROWNIK WYDZIAŁU: Joanna Grabowska-Jano­wiak

Czynne:
ponie­działek 8:00–15:00
wtorek 8:00–17:00
środa, czwartek, piątek 8:00–15:00

Tel. 52 342 65 90
muzeumoswiaty@​poczta.​onet.​pl

Muzeum funk­cjo­nuje od 15 wrze­śnia 1985 roku, a w struk­turze Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy od 1992 roku.

DZIA­ŁAL­NOŚĆ MUZEUM:

- groma­dzenie, opra­co­wy­wanie i udostęp­nianie zbiorów,
– orga­ni­zo­wanie wystaw stałych i czaso­wych,
– publi­ko­wanie infor­ma­torów, prac popu­lar­no­nau­ko­wych i opra­cowań meto­dycz­nych,
– reali­zacja zadań dydak­tyczno-wycho­waw­czych: prowa­dzenie zajęć wyni­ka­ją­cych z programów nauczania, przy­bli­żanie historii i tradycji zawodu nauczy­ciela, upowszech­nianie historii oświaty regionu bydgo­skiego.

MUZEUM OŚWIATY GROMADZI:

- muze­alia: wypo­sa­żenie ucznia i nauczy­ciela, sprzęt szkolny, pomoce naukowe;
– archi­walia: spuściznę nauczy­cieli doku­men­tu­jącą ich zawo­dową i poza­za­wo­dową dzia­łal­ność, mate­riały ukazu­jące drogę kształ­cenia i dosko­na­lenia zawo­do­wego, zespoły szcząt­ko­wych akt szkół i placówek oświa­to­wych;
– zbiory biblio­teczne: podręcz­niki, lektury szkolne, lite­ra­turę z zakresu peda­go­giki, psycho­logii, dydak­tyki i meto­dyki, czaso­pisma i wycinki prasowe o tema­tyce oświa­towej, foto­grafie.

WYSTAWY STAŁE:

- Szkoła sprzed lat. (Okres zaborów i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego);
– Losy nauczy­cieli bydgo­skich w latach 1939 – 1945;
– Szkice z dziejów oświaty.(Najciekawsze wyda­rzenia z historii bydgo­skiego szkol­nictwa w latach 1945 – 1980);
– Tradycje związ­kowe pracow­ników oświaty. ( Dzia­łal­ność związków zawo­do­wych ; głownie ZNP oraz NSZZ „Soli­dar­ność”).

PROPO­ZYCJE TEMATÓW LEKCJI MUZE­AL­NYCH

SZKOŁA SPRZED LAT

 • Szkoła naszych dziadków i pradziadków
 • Uczniowie polscy w walce o język ojczysty – germa­ni­zacja i rusy­fi­kacja szkol­nictwa w okresie zaborów
 • Jak w Plastu­siowym pamięt­niku – zajęcia dla najmłod­szych
 • Nauczanie religii w szkole
 • Mój elemen­tarz, moja pierwsza czytanka – elemen­tarze i podręcz­niki dawniej i dziś
 • Od rylca do wiecz­nego pióra, czyli historia pisma i mate­riałow piśmien­ni­czych
 • Wspo­mnienia grana­to­wego mundurka, czyli spotkania z uczniami dawnej szkoły

LOSY NAUCZY­CIELI BYDGO­SKICHLATACH 1939–1945

 • Marty­ro­logia nauczy­cieli bydgo­skich w latach drugiej wojny świa­towej
 • Tajne nauczanie
 • Pierwsze dni wojny w Bydgoszczy – "krwawa niedziela"
 • Polska szkoła na obczyźnie – Olga Trybu­chowska
 • Sylwetki nauczy­cieli bydgo­skich – F.Kaja, J.Świetlik, F.Grot
 • Spotkania z uczest­ni­kami drugiej wojny świa­towej (więź­niami obozów koncen­tra­cyj­nych)

SZKICEDZIEJÓW OŚWIATY

 • Szkoły, których nie ma – kroniki, zdjęcia, pamiątki
 • Odbu­dowa szkol­nictwa bydgo­skiego w latach 1945–1956
 • Harcer­stwo w szkole
 • Dzia­łal­ność związ­kowa nauczy­cieli bydgo­skich
 • Samo­rząd­ność w szkole
 • Gazetki szkolne dawniej i dziś
 • Nauczy­ciel – więcej niż zawód, czyli jak zosta­wało się nauczy­cielem
Wydział Admi­ni­stra­cyjno-Gospo­darczy

Wydział Admi­ni­stra­cyjno-Gospo­darczy

KIEROWNIK WYDZIAŁU: Małgo­rzata Wierz­bowska

Tel. 52 341 30 74
Tel. 52 341 19 84
administracja@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Kodeks etyki pracow­ników

Kodeks etyki pracow­ników

Kodeks etyki pracow­ników Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy wyznacza stan­dardy postę­po­wania pracow­ników w związku z wyko­ny­wa­niem przez nich zadań służby publicznej, rozu­mianej nie tylko jako wyko­ny­wanie poleceń zwierzch­ników, lecz również jako służenie inte­resom wspól­noty samo­rzą­dowej i społecz­ności lokalnej oraz postę­po­wanie zgodnie z warto­ściami przy­ję­tymi w demo­kra­tycznym społe­czeń­stwie.

Kontakt

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy
ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4
85–094 Bydgoszcz

Tele­fony:

52 341 19 84
52 341 30 74 

numery wewnętrzne:
Fax – 10,
Sekre­ta­riat – 11,
Opra­co­wanie zbiorów – 13,
Księ­go­wość – 14,
Zbiory Audio­wi­zu­alne – 15,
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania
Placówek Oświa­to­wych – 16,
Wypo­ży­czalnia – 17,
Czytelnia –  18

52 341 71 86 (Księ­go­wość)
52 340 01 40 (Groma­dzenie zbiorów)
52 342 65 90 (Muzeum Oświaty)

Formu­larz kontak­towy
4 + 6 =

DNI BEZ KAR

Szanowni Czytelnicy
!

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy informuje, że do 29 grudnia (piątek) nie będą pobierane kary za nieterminowy zwrot zbiorów.

Zwrotu można dokonać osobiście, przez inną osobę lub pocztą. Tytuły książek lub innych zbiorów, które Państwo posiadają można sprawdzić na kontach bibliotecznych w katalogu online. W przypadku utraty swojego hasła do konta, należy skontaktować się z Wypożyczalnią – zostanie wygenerowane nowe.

Prosimy o skorzystanie z dni bez kar!!!

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast